Kisah Cerita Lucu Si kabayan Bahasa Sunda

Kisah Cerita Lucu Si kabayan Bahasa Sunda, yang tersedia di sagoeba semoga bisa menghibur anda semua. Banyak sekali tokoh - tokoh yang bisa jadikan sebuah hiburan di kala kita lagi sedih ,gundah ataupun stres karena kerjaan, putus cinta, dan lain sebagainya. contohnya yang tersedia dibawah.

Si kabayan terkenal dengan sosok yang lugu , polos, lucu namun dia juga pintar. Di tokoh si kabayan ada seorang wanita yang dia cintai yaitu nyi Iteung. Nama tersebut mulai muncul di film layar lebar pada tahun 1975 yang disutradarai oleh Sofyan Sharna dan pada waktu itu di bintangi oleh Kang Ibing dan Lenny Marlina. Penasaran dengan cerita lucu bahasa sunda dari tokoh tersebut, simak di bawah. Di dunia Internet untuk bisa ketawa itu banyak sekali contohnya pantun lucu, gamba, dan video.

cerita lucu


Kisah Cerita Lucu Si kabayan Bahasa Sunda


si kabayan ngawas ujian

duka timana alesanna si kabayan meunang tugas ngawas ujian barudak SMP.. singketna carita nalika keur ujian matematika di ruangan anu simpe jempling teu kadenge sora jangkrik-jangkrik acan…. na ari peledek teh bau hitut… bau anu bener-bener bau…. atuh para siswa teh jadi rame pada nutup irungna masing-masing….  ngan si kabayan nu teu nutup irung teh da rumasa meureun….  supaya ulah kapanggih si kabayan akhirna nyarita bari jiga anu rada nyentak…”saha ieu anu teu sopan …make hitut di jero ruangan ujian…” Kabeh murid saling tuduhkeun ka babaturanna bari heureuy….  akhirna si kabayan nyarita kieu “..ehem… barudak… bapa apal saha diantara aranjeun anu hitut…. jeung bapa erek mere nyaho jawaban soal ujian lamun aya anu ngaku hitut….”
na atuh ari cung teh kabeh pada ngaku hitut…abdi pa….abdi pa…kabeh nagku…da hayang jawaban ujian..

Si Kabayan Ngadeupaan Lincar


Si Kabayan jalma miskin taya kaboga. Di sakampung éta mah pangmalaratna baé meureun. Imahna teu béda ti saung butut. Ari pagawéanana, kitu wé buburuh ngoréd.
Béda deui jeung tatangga Si Kabayan, bandar munding anu kacida beungharna. Sawahna lega, kebonna puluhan héktar, imahna gé nya gedé nya agréng.
Sakali mangsa tatangga Si Kabayan téh hajat gedé, ngawinkeun anakna. Ondangana kacida lobana, boh ti nu jauh boh ti nu deukeut. Carék wiwilanganana salembur éta mah diondang kabéh, iwal Si Kabayan.
Si Kabayan jeung pamajikanana teu kira-kira waé nalangsaeunana. Tuluy waé Si Kabayan téh ngalaan baju, kencling indit ka pipir imah nu boga hajat, pék ngadeupaan lincar.
“Sadeupa, dua deupa, tilu deupa, …,” cenah.
Sémah kacida kagéteunana, nénjo kalakuan Si Kabayan kitu téh. Saréréa ngariung nénjokeun Si Kabayan ngadeupaan imah nu boga hajat.
Pribumi ogé norojol; barang ngadéngé rebut-ribut di luar téh, gancang kaluar. Ari rét ka Si Kabayan, manéhna ngajenghok, tuluy nanya ka Si Kabayan.
“Ku naon Kabayan, manéh téh ngadeupaan lincar? Bet éta jeung teu dibaju kitu, kawas budak waé.”
Témbal Si Kabayan, “Wah, mun kolot gé diondang.”
Nu boga hajat pohara éraeunana, rumasa ngabéda-béda jelema. Gancang waé nyarita.
“Kapan ti kamari gé diondang. Manéhna mah sok pohoan. Gancang balik, dibaju heula, engké ka dieu, sakalian bawa pamajikan,” kitu ceuk nu boga hajat téh.
Si Kabayan kacida atoheunana.

Kabayan Pelesir ka Amerika :
Kabayan jeung Mitoha na pelesir ka Amerika. Diditu maranehna jalan jalan ka musieum.

Kabayan keur molototan Mumi mesir kuno, pas di handapeun peti batu na aya tulisan 1227BC.

Kabayan : "Abah...aya angka di batu ieu 1227BC maksudna naon nya, Abah?"

Mitoha : "Ah sia mah dasar kampung, katingali kurang gaul, teu gableg ka nyaho... Eta teh PIN BlackBerry na Firaun...!"
Semoga dengan adanya kisah dari cerita lucu banget dari si kabayan di sagoeba, bisa menjadi obat untuk anda semua.